Tvoříme e-shopy
Tvoříme e-shopy - wpj.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost wpj s.r.o., se sídlem wpj s.r.o. se sídlem Lánovská 1475, 543 01 Vrchlabí, IČ: 28860608 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 31690 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje uživatele svých webových stránek o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • v případě podnikajících osob IČ, DIČ,
 • další údaje poskytnuté v rámci životopisu (dále jen „osobní údaje“).

Účel zpracování

Osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a uživatel je o tomto účelu informován.

Nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu, tedy v případě, kdy se hlásíte na některou z volných pracovních pozic, nebo se rozhodnete oslovit nás se zájmem pracovat ve společnosti wpj s.r.o..

Naše klienty a jejich spolupracovníky informujeme o novinkách z naší firmy, z oboru a změnách naší platformy WPJshop.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., CZ02762943 v případě, že bychom vás oslovili e-mailem prostřednictvím služby Mailerlite, kterou používáme k odesílání newsletteru. Nezpracovává žádné osobní údaje pro své účely. Zpracování údajů probíhá v EU.

Právním důvodem jsou zde oprávněné zájmy správce. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Nepředáváme reklamním společnostem a provozovatelům sociálních sítí vaše životopisy ani části jejich obsahu.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu průběhu výběrového řízení, případně až dva roky po jeho skončení pro účely kontaktování v případě vypsání obdobné nabídky. Kdykoli však můžete požádat o vymazání z naší databáze.

V případě informací o naší firmě a našem produktu vás budeme kontaktovat v době, kdy jste naším klientem.

CHráníme vaše údaje

wpj s.r.o. využívá moderní bezpečnostní technologie a organizační opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu dat a vyloučení možnosti neoprávněného přístupu k osobním údajům. Osoby, které přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 

Své údaje máte vždy pod kontrolou

Společnost wpj s.r.o. informuje zájemce, že mají právo:

 1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, klient odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 4. aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.
 6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.
 7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Vrchlabí dne 1. 1. 2022